TH EN
A A A

แคนาดาเชื่อมั่นอาหารสัตว์ไทย พร้อมลดความถี่การตรวจประเมิน

8 ธันวาคม 2560   

                เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 หน่วยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) ได้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงในภาชนะบรรจุปิดสนิท 5 แห่ง และโรงงานขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยง 2 แห่ง ซึ่งมีผลการรายงานอย่างไม่เป็นทางการ สรุปว่าแคนาดาเชี่อมั่นระบบการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานอาหารสัตว์ไทย เนื่องจาก สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน และมีผู้กำกับดูแลตามระบบมาตรฐานสากล ส่งผลให้หน่วยงาน CFIA เตรียมปรับรายละเอียด MOU การตรวจสอบรับรองที่ลงนามไว้ตั้งแต่ปี 2552 โดยจะขยายระยะเวลาในการเข้าตรวจประเมินระบบรับรองของกรมปศุสัตว์จากเดิม 1 – 2 ครั้ง เป็น 5 ปี/ครั้ง ปัจจุบันมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของไทยจำนวน 17 แห่ง ที่สามารถส่งออกไปยังแคนาดาได้ และหากหน่วยงาน CFIA ได้ตรวจสอบรับรองครั้งล่าสุดเสร็จสิ้น คาดว่าอาจมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่สามารถส่งออกเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง
                ทั้งนี้ แคนาดาเป็นตลาดส่งออกอาหารสัตว์ที่สำคัญของไทย และมีการส่งออก ทั้ง อาหารสัตว์เลี้ยงในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาหารเม็ด และขนมขบเคี้ยว โดยภายในปี 2560 มีปริมาณการส่งออกสูงถึง 3,500 ตัน เป็นมูลค่า 460 ล้านบาท  

 

สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?