TH EN
A A A

กุ้งเวียดนามไปเกาหลีใต้ยังรุ่งต่อเนื่อง

13 พฤศจิกายน 2560   

               
ตามรายงานของสมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม สถิติการส่งออกกุ้งของเวียดนามไปเกาหลีใต้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ต้นปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกกว่า 243.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ถึงร้อยละ 29.8 ซึ่งเกาหลีใต้นับเป็นตลาดส่งออกกุ้งที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของเวียดนาม รองจากสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่ปี 2550 เนื่องจากเป็นตลาดที่มีเสถียรภาพและสามารถขายกุ้งได้ในราคาสูง


ที่มา: vietnamplus.vn สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?