TH EN
A A A

EU กำหนดฟอร์มรับรอง สำหรับส่งออกสินค้าประมง

8 พฤศจิกายน 2560   

                เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1973 ซึ่งระบุให้สินค้าประมงที่จับโดยเรือติดธงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรือการถูกขนถ่าย เพื่อเก็บรักษาในประเทศที่ 3 ก่อนส่งมายังสหภาพยุโรป จะต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศที่ 3 ซึ่งสหภาพยุโรปได้กำหนดแบบฟอร์มหนังสือรับรองดังกล่าว สำหรับการส่งออกสินค้าประมงมายังสหภาพยุโรป เพื่อรับรองความปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าเทียบท่า การนำสินค้าลงจากเรือ การจัดเก็บสินค้า จนการส่งออกมายังสหภาพยุโรป โดยข้อกำหนดดังกล่าวไม่ครอบคลุมสินค้าประมงที่ขนส่งโดยเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
                ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดให้การขนถ่ายสินค้าประมงต้องดำเนินการในประเทศที่ 3 ตามบัญชีรายชื่อของมาตรา 11 (1) Regulation (EC) 854/2004 รวมไปถึงการเก็บรักษาสินค้าดังกล่าวต้องจัดเก็บภายในโรงเก็บสินค้าตามบัญชีรายชื่อมาตรา 12 Regulation (EC) 854/2004 นอกจากนี้ ในกรณีสินค้าถูกถ่ายโอนไปยังเรือชักธงประเทศที่ 3 เพื่อเก็บรักษา เรือจะต้องอยู่ภายในบัญชีรายชื่อของมาตรา 1 (1) Regulation (EC) 854/2004 และมาตรา 12 Regulation  (EC) 854/2004
                กฎระเบียบดังกล่าวมีผลใช้  3 วัน หลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไปตามกฎหมาย สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1973&from=EN

 

ที่มา: thaieurope.net  สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?