TH EN
A A A

การเจรจาข้อตกลงใหม่ของ NAFTA มีแนวโน้มที่จะมีอุปสรรคมากขึ้นในอนาคต

18 ตุลาคม 2560   

                รองประธานสถาบันกิจการระหว่างประเทศของแคนาดา (Canadian Global Affairs Institute) คาดการณ์สถานการณ์การเจรจาความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) รอบที่ 4 ณ กรุงวอชิงตัน อาจประสบความยุ่งยากมากขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้รายงานของคณะรัฐมนตรีพบการเจรจา รอบที่ 3 ณ กรุงออตตาวา มีความคืบหน้าในหลายประเด็น เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการระดับกลางถึงขนาดเล็กที่ใกล้จะเสร็จสิ้น หรือ ประเด็นความโปร่งใส การป้องกันการทุจริต รวมไปถึงนโยบายการแข่งขันต่างก็มีแนวโน้มที่จะได้ข้อสรุปในเวลาอันใกล้
                แต่อย่างไรก็ตาม ข้อผูกพันภายใต้ความตกลงที่เกี่ยวข้องกับแคนาดา สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และประเทศคู่ค้าอื่นๆ จะยังคงนำมาใช้เป็นพื้นฐานของการเจรจา NAFTA ในรอบต่อไป
                ทั้งนี้ ประเด็นที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเจรจา ได้แก่ การเรียกร้องของสหรัฐฯที่ต้องการเพิกถอนเกี่ยวกับกลไกระงับข้อพิพาท ความต้องการของสหรัฐฯที่จะเปลี่ยนแปลงกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อเพิ่มอัตราส่วนของสหรัฐฯ ในผลิตภัณฑ์ เช่น รถยนต์ และการเรียกร้องของชาวอเมริกันให้เสนอบทบัญญัติทางกฎหมายที่กำหนดให้บรรลุข้อตกลงภายในระยะเวลา 5 ปี


ที่มา: thePoultrySite สรุปโดย: มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?