TH EN
A A A

กษ. สหรัฐฯ ชี้หวัดนกอาจแพร่ทางอากาศได้

18 ตุลาคม 2560   

                นักวิจัยจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค เผยผลงานวิจัยสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง โดยยืนยันเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถแพร่เชื้อทางอากาศได้ และนับเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในสัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์ปีกสู่คน
                ทั้งนี้  จากผลการวิจัยภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งทดสอบในสภาพอากาศที่มีเชื้อไวรัสดังกล่าว พบว่าสัตว์ปีกที่ใช้ในการทดสอบมีการติดเชื้อไวรัส H5N1 โดยไม่แสดงอาการและสามารถติดต่อสู่คน และสัตว์ปีก แต่ถ้าถ่ายทอดจากเป็ดที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าว ทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายลดลง นอกจากนี้ เชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวยังคงสามารถแพร่กระจาย และติดต่อสู่สัตว์ปีกได้ และยังพบว่าการฆ่า หรือกำจัด อาจเป็นการแพร่กระจายเชื้อในอากาศ และติดต่อสู่สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 

ที่มา: poultryworld.net  สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?