TH EN
A A A

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning) กันยายน 2560

14 กันยายน 2560   

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำแบบสอบถามการแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ( ACFS Early Warning) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และตรงกับความต้องการมากที่สุด
                จึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถาม ONLINE ดังกล่าว ที่  https://goo.gl/forms/s4hyh2KBk6SLclBy1  จะขอบคุณยิ่ง


ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
                                                                              โทร.02-5612277 ต่อ 1516

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?