TH EN
A A A

รัสเซียเปลี่ยนแปลงระบบโควต้าสัตว์ปีก

31 กรกฎาคม 2549   

               กระทรวงเกษตรรัสเซียระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดโควต้านำเข้าเนื้อสัตว์ปีกปัจจุบันเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศจากการแข่งขันของสินค้านำเข้า โดยปัจจุบันนำเข้าจากสหรัฐฯประมาณ 40% ของปริมาณนำเข้าสัตว์ปีกทั้งหมดของรัสเซีย รองลงมาได้แก่บราซิลและสหภาพยุโรป

               Alexi Gordeyev รัฐมนตรีเกษตรของรัสเซีย ได้ระบุว่าควรมีการยกเลิกระบบปัจจุบัน ซึ่งมีการจัดสรรโควต้าให้ผู้นำเข้า โดยพิจารณาจากปริมาณการนำเข้าในช่วงปีที่ผ่านมา ระบบใหม่จะช่วยเหลือบริษัทที่สนับสนุนนโยบายการสร้างเสถียรภาพราคาของรัฐบาล ทั้งนี้จะมีการลดโควต้าสัตว์ปีกจาก 1.17 ล้านตันลงประมาณ 30 %

World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?