TH EN
A A A

บัลแกเรีย พบไข่แดงผงนำเข้าปนเปื้อน Fipronil

7 กันยายน 2560   

                เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การความปลอดภัยของอาหารของบัลแกเรีย (BFSA) แจ้งการพบไข่แดงผงนำเข้าจากเยอรมนีปนเปื้อนสาร Fipronil  โดยล่าสุดหน่วยภาครัฐบัลแกเรียตรวจสอบ พบมีการนำเข้าไข่แดงผงปริมาณกว่า 500 กิโลกรัมปนเปื้อนสารดังกล่าวในระดับสูงกว่าที่ภาครัฐอนุญาต  โดยไข่แดงผง 407 กิโลกรัม ได้ถูกระงับการจำหน่าย และเตรียมทำลายแล้ว
                ทั้งนี้  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรป เตรียมประกาศแจ้งประเทศสมาชิก ภายใต้ระบบการแจ้งเตือนสินค้าอาหาร (RASFF) เพื่อป้องdyoแพร่กระจายสินค้าไข่แดงผงปนเปื้อน Fipronil ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดค้าไข่ในบัลแกเรีย ซึ่งทาง BFSA เตรียมดำเนินการตรวจสอบฟาร์มสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ไข่ภายในคลังสินค้า พร้อมใช้มาตรการตรวจสอบ หากเป็นสินค้าไข่ที่ส่งออกมาจากสหภาพยุโรปต้องผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากห้องปฏิบัติการว่ามีความปลอดภัยก่อนการจำหน่าย

 

ที่มา: bnt.bg สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?