TH EN
A A A

โสมขาวยกระดับอุตฯ ปศุสัตว์เพิ่มความปลอดภัยอาหาร

1 กันยายน 2560   

                เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าถึงการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อยอิสระ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารและป้องกันโรคระบาด หลังเหตุการณ์สารปนเปื้อนในไข่ไก่ที่ผ่านมา ซึ่งทางการเกาหลีใต้ได้บังคับใช้มาตรฐานการเลี้ยงฟาร์มสัตว์ปีกแบบปล่อยอิสระ ในปี 2561 เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้คอกหรือกรงในการเลี้ยง อีกทั้งแนะนำระบบใหม่ที่จะปรับใช้ทั่วประเทศเช่น ระบบการทวนสอบทิศทางการถ่ายเทและจำหน่ายสินค้าไข่ในปี 2562 และเพิ่มความเข้มงวดกระบวนการกักกันผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก
                ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเกาหลีใต้วิตกกังวลหลังจากพบไข่จากฟาร์มสัตว์ปีกหลายสิบแห่งได้รับสารปนเปื้อนทั้ง fipronil, bifenthrin รวมทั้ง DDT  ซึ่งบางชนิดเป็นสารพิษที่มีอันตรายและห้ามใช้ในการปศุสัตว์

ที่มา: Yonhap New Agency สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?