TH EN
A A A

อาหารเสริมโภชนาการทารกคาดโตกว่า 10% ในปี 2566

25 สิงหาคม 2560   

                การวิจัยตลาดในอนาคตได้จัดทำรายงานเรื่องอาหารเสริมโภชนาการ (Fortified Food) สำหรับตลาดอาหารเด็กทารก โดยการวัดอัตราการเติบโตของรายได้และกำไร (CAGR) ในระดับโลกที่คาดว่าจะเติบโตที่ 10.10% ภายในปี 2566 การคาดการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของโรคในเด็กทารก จึงทำให้ผู้ปกครองตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการและมีความต้องการอาหารเสริมสำหรัยบทารกเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้รับแรงผลักดันจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะขาดสารอาหารในทารกและเด็กวัยหัดเดินซึ่งต้องการปริมาณสารอาหารที่เพียงพอในอาหารประจำวัน
                อนึ่ง ตลาดอาหารเสริมโภชนาการสำหรับทารกมีแนวโน้มเติบโตสูงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เนื่องจากมีรายได้ประชากรต่อหัวเพิ่มขึ้นและอัตราการเกิดที่สูงในประเทศกำลังพัฒนา เช่น อินเดีย จีนและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนและอินเดีย ผู้ผลิตอาหารเสริมเพื่อเด็กมีโอกาสขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น

 
ที่มา: drinkedin.net สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?