TH EN
A A A

EU พัฒนาเทคโนโลยีตรวจสินค้าอินทรีย์ด้วยเมตาโบโลมิกส์

21 สิงหาคม 2560   

ศูนย์วิจัยร่วมของคณะกรรมาธิการยุโรปได้พัฒนางานวิจัยด้านเมตาโบโลมิกส์หรือการศึกษาความหลากหลายของสารเคมีเพื่อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่แท้จริงหรือแอบอ้าง โดยได้ทดลองกับตัวอย่างแครอทที่มาจากแหล่งต่างๆ ทั้งที่ปลูกแบบอินทรีย์และแบบทั่วไปเป็นระยะเวลาสี่ปี พบว่าเทคนิคเมตาโบโลมิกส์โดยใช้ LC-MS สามารถแยกแยะแหล่งที่มาและวิธีการผลิตของแครอทเหล่านี้จากองค์ประกอบสารเคมี โดยเฉพาะการแยกแยะจากตัวบ่งชี้ (markers) ของกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต และกลไลป้องกันตัวของพืช

                งานวิจัยนี้อาจเปลี่ยนแปลงกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันให้มีความแม่นยำมากขึ้นและเพิ่มความน่าเชื่อถือในสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งยังสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้อีกด้วย
                 อย่างไรก็ดีงานวิจัยนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป้าหมายที่นักวิจัยคาดหวังคือการระบุที่มาของสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ในวงกว้างมากขึ้น


ที่มา: Food navigator สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?