TH EN
A A A

อุตฯนมมะกันร้อง เบรกสินค้าพืชแสดงฉลากเป็นนม ส่วนฝั่ง EU ชี้ขาดไม่อนุญาต

2 สิงหาคม 2560   

                สมาพันธ์ผู้ผลิตนมแห่งสหรัฐอเมริกา (NMPF) เข้าพบหารือกับองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ประเด็นมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบจากพืชที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นผลิตภัณฑ์นม เช่น การใช้ชื่อว่า นม ชีส โยเกิร์ต และ ไอสครีม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วระเบียบว่าด้วยการติดฉลากของสหรัฐฯกำหนดไว้ไม่ให้สร้างความสับสนแก่ผู้บริโภค และทางสมาพันธ์ฯเห็นว่าสินค้าเหล่านี้กำลังรุกคืบส่วนแบ่งการตลาดไปจากสินค้าผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
               การเข้าพบหารือดังกล่าว เนื่องจากผู้แทนสมาพันธ์ผู้ผลิตนมเห็นว่าสินค้าที่ผลิตจากพืชที่ติดฉลากลักษณะดังกล่าวสร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภค และมีแนวโน้มที่จะมีคุณค่าทางอาหารต่ำกว่านมโค โดยยกตัวอย่างเช่น นมอัลมอนด์ที่ให้โปรตีนเพียง 1กรัม/หน่วยบริโภคเทียบกับนมโคที่มีสูงถึง 8 กรัมและแม้ผู้ผลิตบางรายจะเติมแร่ธาตุและวิตามินเพิ่มลงไปก็อาจไม่สามารถทำให้มีคุณค่าทางอาหารเทียบเท่าผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น
               อนึ่ง ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice : ECJ) ได้ตัดสินไม่อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชติดฉลากด้วยชื่อที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์นม เช่น นม หรือ เนย แม้ว่าจะมีชื่อพืชวัตถุดิบแสดงอย่างชัดเจน ยกเว้นจะระบุไว้ในรายการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ (ศึกษารายละเอียดรายการอนุญาตพิเศษเพิ่มเติมได้จาก Commission Decision 2010/791 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0791)


ที่มา: milkbusiness.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?