TH EN
A A A

มาตรการนำเข้าพืชสวนฉบับใหม่ของอินโดนีเซีย

25 กรกฎาคม 2560   

                กระทรวงการค้าอินโดนีเซียได้ออกประกาศว่าด้วยการนำเข้าพืชสวนฉบับใหม่ (30/M-DAG /PER/5/2017) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเพิ่มรายการ”พืชสวนและสินค้าแปรรูป” ที่อยู่ภายใต้การกำกับของมาตรการนี้ จากเดิม 39 รายการ เป็น 54 รายการ ซึ่งรายการที่เพิ่มมา ได้แก่ กระเทียม มังคุด แก้วมังกร มะนาว ลำไยแห้ง พริกแห้ง พริกป่น/บด น้ำส้ม และน้ำองุ่น 
                ประกาศฉบับใหม่ได้ยกเลิกการจัดสรรปริมาณนำเข้าสินค้าพืชสวนทุกชนิดที่อยู่ในรายการที่กำหนด และอนุญาตให้ผู้นำเข้าดำเนินการยื่นขออนุญาตนำเข้าสินค้าพืชสวนได้ตลอดทั้งปี (จากเดิมที่กำหนดให้ยื่นขออนุญาตได้ 2 ครั้งต่อปี) จึงเป็นช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าพืชสวนของไทยไปยังอินโดนีเซีย โดยเฉพาะหอมแดงและพริก เนื่องจากประกาศดังกล่าวได้ยกเลิกการกำหนดราคาอ้างอิง (Reference price) ในการนำเข้า อย่างไรก็ตาม ผู้นำเข้ายังคงต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ในการยื่นขอเอกสารแนะนำการนำเข้าสินค้าดังกล่าว (RIPH) และนำเข้าสินค้าผ่านด่านที่กำหนดไว้เท่านั้น
                เอกสารแนบตารางเปรียบเทียบประกาศกระทรวงการค้าอินโดนีเซียว่าด้วยการนำเข้าพืชสวนฉบับใหม่ และ ฉบับเดิม (71/M-DAG/PER/9/2015) http://www.acfs.go.th/news/docs/Early_warning_25_07_60.pdf


สรุปโดย: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?