TH EN
A A A

มะกันเลิกมาตรการตอบโต้ทุ่มตลาดกุ้งบราซิล แต่ยังคงใช้กับหลายประเทศในเอเชีย

13 กรกฎาคม 2560   

                คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USITC) ลงมติยกเลิกมาตรการทางภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดของกุ้งบราซิล แต่ขยายเวลาเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดในสินค้ากุ้งน้ำอุ่นแช่แข็ง (Frozen warmwater shrimp) จากจีน อินเดีย ไทย และเวียดนามไปอีก 5 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560
                โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯจะดำเนินการพิจารณาทบทวนการใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดนี้ให้แล้วเสร็จ 30 วันก่อนครบกำหนด 5 ปี นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้สนใจสามารถศึกษาบันทึกรายงานสาธาณะของคณะกรรมการ เรื่อง Frozen warmwater shrimp from Brazil, China, India, Thailand and Vietnam Inv. Nos 731 TA-1063-1064 and 1066-1068 ได้ที่ https://pubapps.usitc.gov/applications/publogs/qry_publication_loglist.asp

 

ที่มา: ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สรุปโดย: มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?