TH EN
A A A

EU ประกาศปรับปรุงมาตรการสุ่มตรวจเข้ม ครั้งที่ 26 ผักไทยคงเดิม

11 กรกฎาคม 2560   

                เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศผลการพิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มครั้งที่ 26 ตาม Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1142 ซึ่งแก้ไขภาคผนวก 1 ของระเบียบ Regulation (EC) No 669/2009 as regards the list of feed and food of non-animal origin subject to an increased level of official controls on imports  โดยจากผลการพิจารณาแก้ไขมาตรการดังกล่าว ในส่วนของประเทศไทยยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ กำหนดให้ตรวจสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างที่ระดับเดิม (20%) ในผักกลุ่มมะเขือ ถั่วฝักยาว และพริก
                ทั้งนี้ ผลการพิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้ม ของประเทศอื่นๆ โดยรวมมีการเพิ่มการสุ่มตรวจหาสารโอคราทอกซินในองุ่นแห้งจากตุรกี และอิหร่าน, สารอะฟลาทอกซินในพริกของศรีลังกา รวมทั้งถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วลิสงจากเซเนกัล และเชื้อ Salmonella ในเมล็ดงาจากไนจีเรีย และซูดาน รวมไปถึงมีการปรับเพิ่มเปอร์เซ็นต์การสุ่มตรวจหาสารซัลไฟต์ในแอพริคอตแห้งจากตุรกี และปรับลดเปอร์เซ็นต์การสุ่มตรวจสารตกค้างในผักคะน้าจากจีน และถั่วฝักจากเคนยา นอกจากนี้ EU ได้ยกเลิกการสุ่มตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในมะเขือจากกัมพูชา และสารคลอแรมเฟนิคอลในเอนไซม์จากอินเดีย
                กฎระเบียบดังกล่าวประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ซึ่งในขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้ว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังนี้ : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1142&from=EN
 

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?