TH EN
A A A

ยูเครน ส่งสินค้าเกษตรเพิ่มเกือบ 2 พันล้าน

7 กรกฎาคม 2560   

                กระทรวงเกษตร และอาหารยูเครน รายงานสถิติมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา พบว่า เพิ่มขึ้นกว่า 1.795 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับปีก่อน ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรกับต่างชาติเป็นสินค้าเกษตรกว่าร้อยละ 80.4 โดยมีสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ พวกธัญพืชมีถึงร้อยละ 38.1 , พืชน้ำมันร้อยละ 27.4 และเมล็ดพืชน้ำมันร้อยละ 8.6  และตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของยูเครน คือ แถบเอเซียร้อยละ 30 สหภาพยุโรปร้อยละ 30 และแอฟริการ้อยละ 19.3


ที่มา: blackseagrain.net สรุปโดย: มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?