TH EN
A A A

ฝรั่งเศสยัน ปี 2561 แบน neonicotinoid แน่นอน

4 กรกฎาคม 2560   

                นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสยืนยันเดินหน้าแบนสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม neonicotinoid บังคับแบนในปี 2561 ตามเดิม แม้ว่าจะถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากเกษตรกรบางกลุ่ม
                เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 สภานิติบัญญัติฝรั่งเศสรับรองแผนการระงับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม neonicotinoid โดยให้เหตุผลว่าเป็นการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากมีหลักฐานพบว่าสารกลุ่มดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการทำลายประชากรของแมลงผสมเกสร ในขณะที่สมาคมเกษตรกรโต้แย้งว่าจะทำให้เกิดผลลบต่อความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร
                ทั้งนี้ เมื่อปี 2556 ยุโรปได้ระงับการใช้สารในกลุ่ม neonicotinoid 3 ชนิดเนื่องจากกังวลถึงความเป็นพิษอย่างรุนแรงต่อผึ้ง และในเดือนมีนาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้เสนอร่างกฎหมายแบนสินค้าเกษตรในยุโรปที่ใช้สาร neonicotinoid เป็นสารกำจัดศัตรูพืช และหน่วยงานจับตาความปลอดภัยอาหารของฝรั่งเศส (Anses) มีกำหนดที่จะตีพิมพ์รายงานผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ในปลายปี 2560

 

ที่มา: farminguk.com สรุปโดย: มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?