TH EN
A A A

จีนประกาศใช้มาตรการ Safeguard น้ำตาลนำเข้า

22 มิถุนายน 2560   

                จีนประกาศใช้มาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) กับผลิตภัณฑ์น้ำตาล (น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลเพื่อการค้าขาย) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เพื่อลดปริมาณนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำตาล โดยกำหนดอัตราภาษีศุลกากรภายในมาตรการ Safeguard ดังนี้
     • วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึง 21 พฤษภาคม 2561 จัดเก็บที่อัตราร้อยละ 45 ของราคานำเข้า
     • วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึง 21 พฤษภาคม 2562 จัดเก็บที่อัตราร้อยละ 40 ของราคานำเข้า
     • วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึง 21 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บที่อัตราร้อยละ 35 ของราคานำเข้า
                อนึ่ง ผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากประเทศหรือเขตกำลังพัฒนาที่มีโควต้านำเข้าไม่เกินร้อยละ 3 และโควต้านำเข้าโดยรวมไม่เกินร้อยละ 9 จะได้รับการยกเว้นจากการใช้มาตรการ Safeguard รายละเอียดเพิ่มเติม: http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/buwei/201705/20170502583699.shtml

 

ที่มา: - สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?