TH EN
A A A

EU ปรับลดค่า พร้อมอนุโลมตกค้างสูงสุดใหม่ของสาร Tricyclazole ในข้าว

19 มิถุนายน 2560   

                เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 คณะกรรมธิการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/983 ปรับลดค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRL) ของสาร Tricyclazole ในข้าว จากเดิมอยู่ที่ระดับ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ให้เหลือระดับต่ำที่สุดเท่าที่เครื่องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ (LOD) ที่  0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  โดยสหภาพยุโรปได้อนุโลมให้มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการใช้ค่า MRL เดิมกับข้าวที่เก็บเกี่ยวในปี 2559 ดังนี้
     1. ข้าวทุกชนิด ยกเว้นข้าวบาสมาติ อนุโลมให้ใช้ค่า MRL ของสาร Tricyclazole ที่ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในข้าวที่มีการนำเข้า หรือวางจำหน่ายในสหภาพยุโรป ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560
     2. ข้าวบาสมาติ อนุโลมให้ใช้ค่า MRL ของสารดังกล่าวในระดับ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สำหรับข้าวที่นำเข้าหรือวางจำหน่ายในสหภาพยุโรป ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2560
                ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวเป็นผลมาจากที่สหภาพยุโรปถอนการอนุญาตการใช้สาร Tricyclazole ออกจากรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0983&from=EN


ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?