TH EN
A A A

เอกวาดอร์ ส่งออกกล้วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6 มิถุนายน 2560   

                ในช่วงต้นปี 2560 การส่งออกสินค้าเกษตรของเอกวาดอร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปี 2559 พบว่า มีปริมาณ และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 และ 11.8 ตามลำดับ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่เอกวาดอร์ ได้แก่ กล้วย ที่ส่งออกไปยังแถบเอเชีย อเมริกากลาง และยุโรปเป็นปริมาณมาก
                ทั้งนี้  ประเทศที่เอกวาดอร์ส่งออกเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละ 322.4, จีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2 ตามมาด้วยเวียดนามที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.8, เม็กซิโก เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 และอาร์เจนตินา เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ส่วนสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 , บราซิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 และรัสเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7


ที่มา: blackseagrain.net  สรุปโดย: มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?