TH EN
A A A

อินเดีย แบนช่องทางการค้าวัว กระบือ เพื่อเชือด

29 พฤษภาคม 2560   

                รัฐบาลอินเดียออกระเบียบใหม่ด้านสวัสดิภาพสัตว์ ห้ามจำหน่ายโค กระบือ และอูฐ เพื่อนำไปเชือดในตลาดค้าเนื้อสัตว์ ซึ่งกำหนดให้การซื้อขายปศุสัตว์ข้างต้นต้องมีเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าสัตว์ดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปเชือด รวมทั้งห้ามการจำหน่ายปศุสัตว์ข้ามรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้ค้ายังต้องเก็บบันทึกหลักฐานเอกสารเป็นระยะเวลา 6 เดือน นอกจากนี้ หลังจากการซื้อขายเสร็จสิ้นผู้ค้าจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการซื้อขายจำนวน 5 ชุด ให้แก่ สำนักงานสรรพากรในพื้นที่, สัตวแพทย์ที่ดูแลในพื้นที่ และคณะกรรมการตลาดค้าสัตว์ พร้อมทั้งเก็บไว้ที่ผู้ซื้อและผู้ขายคนละฉบับ 
                แม้ระเบียบดังกล่าวไม่มีผลครอบคลุมการห้ามเชือดหรือจำหน่ายโค แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ภายในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบของโรงงานกว่าร้อยละ 90 ในปัจจุบันมีที่มาจากตลาดค้าเนื้อสัตว์ในประเทศ
                ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน สิงหาคม 2560

ที่มา: thebeefsite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?