TH EN
A A A

ผักเอเชียสดใสในตลาดออสซี่

22 พฤษภาคม 2560   

                ในปี 2559 ตลาดผักเอเชียในออสเตรเลียมีปริมาณการจำหน่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22 โดยคิดเป็นมูลค่าสูงขึ้นถึงร้อยละ 17 สถานที่จำหน่ายที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคได้แก่ร้านขายผักผลไม้สดและร้านขายของเอเชีย ซึ่งมีสัดส่วนปริมาณการจำหน่ายถึงร้อยละ 37 ในขณะที่พื้นที่ที่นิยมบริโภคผักจากเอเชีย ได้แก่ รัฐนิวเซาท์เวลส์และวิคตอเรีย (รวม 2 รัฐคิดเป็นร้อยละ 64) ส่วนผักที่ผู้บริโภคชาวออสเตรเลียนิยมบริโภค ได้แก่ ผักกาดฮ่องเต้ (pak choi) ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ (bok choy) ผักกวางตุ้ง (choy sum) ผักกาดขาว และผักคะน้า โดยครอบครัวขนาดเล็กที่มีสมาชิก 1-2 คนซึ่งมีอัตราการบริโภคเป็นสัดส่วนถึงเกือบครึ่งหนึ่งของยอดจำหน่ายทั้งหมด

 

ที่มา: ausfoodnews.com.au สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?