TH EN
A A A

ฟาร์มไก่กานา เรียกร้องชดเชยทำลายสัตว์ปีก เหตุไข้หวัดนก

19 พฤษภาคม 2560   

                ภาครัฐกานากังวล หลังผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกบางรายมีแนวโน้ม จะไม่ปฏิบัติการแจ้งภาครัฐ หากพบการระบาดของไข้หวัดนก เนื่องจาก ก่อนหน้านี้กานาเคยพบการระบาดของไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 โดยภาครัฐได้สั่งติดตาม และกำจัดสัตว์ปีกแล้วกว่า 111,000 ตัว พร้อมแจ้งต่อผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก หากพบสัตว์ปีกภายในฟาร์มติดเชื้อไข้หวัดนกและสัญญาจะจ่ายค่าชดเชยให้เป็นจำนวนเงิน 11 ล้านกานาเซดี (ประมาณ 90 ล้านบาท) ในขณะที่มีรายงานว่าได้จ่ายชดเชยให้แก่ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกแล้วเพียง 1 ล้านกานาเซดี จำนวน 25 ราย โดยผู้ประกอบการหลายรายยังไม่ได้รับค่าชดเชยดังกล่าว
                ทั้งนี้ ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกกานาได้เรียกร้องค่าชดเชยต่อภาครัฐ  และสื่อมวลชนยังอ้างว่าผู้ประกอบการจะรีบตัดจำหน่ายสัตว์ปีกของตนออกสู่ท้องตลาดทันทีที่พบความเสี่ยงของไข้หวัดนก ทำให้ภาครัฐกังวลว่าเนื้อสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไข้หวัดนกจะถูกวางจำหน่ายในวงกว้าง

 

ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?