TH EN
A A A

EU ไม่อนุญาตให้ใช้สารออกฤทธิ์ P. flocculosa ATCC 64874

11 พฤษภาคม 2560   

                สหภาพยุโรปออกประกาศกฏระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/377 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 เนื่องจากไม่อนุญาตให้ใช้สาร Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 
                โดยหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) ได้มีการประเมินคำร้องขอขึ้นทะเบียนสาร Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 ให้เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ซึ่งผลการประเมินยังไม่สามารถสรุปความเสี่ยงของสารดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ จึงยังไม่อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวตามคำร้อง
                ทั้งนี้  EU ได้แจ้งไปยังประเทศสมาชิกให้ยกเลิกการอนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์ด้านอารักขาพืชที่มีส่วนประกอบของสาร Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 แล้ว  โดยมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่มีการประกาศ 

 

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?