TH EN
A A A

ไทยเตรียมฟื้น พรบ. คุมการนำเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่ แก้ปัญหาไข่ล้นตลาด

4 พฤษภาคม 2560    1053 ครั้ง

                ไทย เตรียมฟื้น พ.ร.บ ควบคุมการนำเข้าไก่ปู่ย่าพันธุ์ เพื่อแก้ปัญหาไข่ล้นตลาด คาดว่าจะใช่เวลาออกระเบียบ และหารือทุกภาคส่วนภายใน 4-5 เดือน เนื่องจากต้องมีการร่างประกาศ และทำประชาพิจารณ์ก่อนบังคับใช้
                โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) มีมติเห็นชอบเสนอกระทรวงพาณิชย์ให้ออกประกาศควบคุมการนำเข้าไก่ปู่ย่าพันธุ์ (GP) และไก่พ่อแม่พันธุ์ (PS)  เพื่อบังคับใช้กับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้า GP และ PS ให้ปฏิบัติตามโควตานำเข้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งเดิมโควตาที่ Egg Board กำหนดนั้นเป็นเพียงการขอความร่วมมือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ส่งผลให้ผู้ประกอบการนำเข้าไก่จำนวนมากเกินความต้องการ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการไม่ปลดแม่ไก่ยืนกรงออกตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ให้มีปริมาณไข่ไก่ล้นตลาดกระทบต่อราคา และยังพบว่ามีการทุ่มราคาในภาคใต้อีกด้วย  
                ทั้งนี้ จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการที่จะขยายฟาร์มที่ได้โควตา 300,000 ตัวขึ้นไป ต้องทำรายงานแผนการผลิต และการตลาดให้กับ Egg Board ก่อนผลิตและจำหน่าย เพื่อตีกรอบการผลิตให้สอดคล้องกับการบริโภคในปัจจุบัน และจะมีการกำหนดเกณฑ์ปลดแม่ไก่ยืนกรง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดทางกฏหมายมีโทษจำคุก และปรับสูงสุดถึง 1 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีแผนส่งเสริมการบริโภคไข่ โดยให้โรงเรียนเพิ่มเมนูไข่ไก่ในอาหารมื้อกลางวันเป็น 3 ฟองต่อสัปดาห์อีกด้วย

 

ที่มา: prachachat.net สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?