TH EN
A A A

มะกัน-จีน-ญี่ปุ่นเร่งซื้อกุ้ง หวั่นความต้องการพุ่งทั่วโลก

2 พฤษภาคม 2560   

                ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกกุ้งรายใหญ่ของเวียดนามเผยว่าในปี 2560 นี้ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่นสั่งซื้อกุ้งล็อตใหญ่เร็วกว่าช่วงเวลาปกติ ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เนื่องจากความกังวลต่อความต้องการกุ้งที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ในขณะที่ยุโรปคาดไม่เปลี่ยนแปลงเวลาสั่งซื้อ
                ผู้ประกอบการส่งออกกุ้งทั่วโลกได้รับคำสั่งซื้อกุ้งจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม และจากญี่ปุ่นในช่วงกลางเดือนเมษายน ซึ่งเร็วกว่าปี 2559 ประมาณ 3 เดือน จากความกังวลต่อความต้องการกุ้งที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเข้ากุ้งรายใหญ่ของโลกเนื่องจากความต้องการในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งปัญหาการผลิตในประเทศ โดยในปีนี้ นอกจากจีนจะสั่งซื้อกุ้งเร็วกว่าปกติแล้วยังสั่งซื้อในปริมาณมากกว่าปีก่อนด้วย      
                ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์ราคากุ้งที่คงตัวหรือลดลงนี้จะคงอยู่ไม่นาน และราคาอาจจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งพ้นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจำนวนมากแล้ว

 

 ที่มา :undercurrentnews.com สรุปโดย :มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?