TH EN
A A A

กรรมาธิการ EU เรียกร้องต่ออายุ glyphosate

20 เมษายน 2560    933 ครั้ง

                ผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป (นายฟิล โฮแกน) แสดงความคิดเห็นควรยืดระยะเวลาอนุญาตใช้สารไกลโฟเสต (Glyphosate) เพิ่มอย่างน้อย 10 ปี สอดคล้องกับแนวทางประกาศขององค์การจัดการสารเคมีแห่งสหภาพยุโรป (ECHA) เกี่ยวกับความปลอดภัยของสาร glyphosate ตามข้อมูลวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสาร glyphosate ซึ่งพบว่าสารดังกล่าวไม่ใช่สารก่อมะเร็ง และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
                ก่อนหน้านี้สมาชิกคณะมนตรียุโรป (MEPs) กว่า 30 คนแถลงคัดค้านประกาศของ ECHA และยังมีการเรียกร้องจากองค์กรสาธารณประโยชน์ (NGO) อีกหลายแห่ง เช่น กลุ่มกรีนพีช หรือ กลุ่ม Health and Environment Alliance (HEAL) โดยให้เหตุผลว่าการตัดสินใจของ ECHA ถือเป็นการปฏิบัติที่ขัดแย้งต่อแนวทางป้องกันการเกิดมะเร็ง ซึ่งเครือข่ายองค์กร NGO ได้มีความเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการอนุญาตสาร glyphosate มาตั้งแต่ปี 2558


ที่มา: fginsight.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?