TH EN
A A A

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวารสารและข่าว ACFS Early Warning มีนาคม 2560

24 มีนาคม 2560   

            ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดทำแบบสอบถาม ONLINE นี้เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการเกี่ยวกับวารสารและข่าว ACFS Early Warning ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และตรงกับความต้องการมากที่สุด
             จึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถาม ONLINE ดังกล่าว ที่ https://goo.gl/forms/5svHfr0UiFFTZuKm1 จักขอบคุณยิ่ง


ศูนย์สารสนเทศ  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
                                                                              โทร.02-5612277 ต่อ 1516

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?