TH EN
A A A

เวียดนาม ตั้งเป้าเพิ่มส่งออกกุ้ง และปลากลุ่ม Catfish

9 มีนาคม 2560   

                กระทรวงเกษตร และพัฒนาชนบทของเวียดนาม (MARD) ตั้งเป้าหมายเพิ่มการส่งออกสินค้า ได้แก่ กุ้ง และปลากลุ่ม catfish และยึดเป็นสินค้าส่งออกประมงหลัก
                ปัจจุบันเวียดนามมีพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุ้งกว่า 7-8 แสนไร่  ซึ่งในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2560 พบว่ากุ้งมีผลผลิตกว่า 44,000 ตัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  สำหรับปลากลุ่ม catfish นั้นภาครัฐมีแผนเพิ่มปริมาณ และคุณภาพ และคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น โดยจากข้อมูลพบว่าในเวียดนามมีพื้นที่การเพาะเลี้ยงปลากลุ่ม catfish 2,150 ไร่ มีตลาดการส่งออกได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดที่ส่งออกค่อนข้างยาก แต่พบว่ามีปริมาณการสั่งปลากลุ่ม catfish จากจีนเพิ่มขึ้น
                อนึ่ง MARD ได้รายงานถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธุ์ 2560 พบว่าเวียดนามมีมูลค่าการส่งออกสินค้าทะเล 844 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 

ที่มา: thefishsite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?