TH EN
A A A

จีน รายงานพบผู้ติดโรคไข้หวัดนก (H7N9) กว่า 300 คน

24 กุมภาพันธ์ 2560    646 ครั้ง

                ทางการจีนเผย พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2560 ในพื้นที่ 18 มณฑล จำนวน 304 คน และเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว 36 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสกับสัตว์ปีก และอาศัยในสภาพแวดล้อมที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9
                รัฐบาลจีนได้สั่งเพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการระบาดของโรค เช่น การเพิ่มความเข้มงวดในการวินิจฉัยและรักษา การประชุมเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมโรค การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก การแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นให้ดำเนินการใช้มาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเข้มงวด การตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่มีการรายงานการติดเชื้อซ้ำ ตลอดจนการควบคุมและจัดการตลาดค้าสัตว์ปีก 
                อนึ่ง  องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศที่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนก ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีก การเข้าไปในฟาร์มสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ ตลาดค้าสัตว์ปีก และระวังสัมผัสโดนอุจจาระจากสัตว์ปีกที่อาจมีการปนเปื้อนจากโรคดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก


ที่มา: who.int  สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?