TH EN
A A A

จีนพบแมลงวันเป็นพาหะเชื้อดื้อยา Colistin

23 กุมภาพันธ์ 2560   

                จีนพบผู้ป่วยมียีนดื้อยาโคลิสติน ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะทางเลือกสุดท้าย (Last resort) ทั้งที่ปัจจุบันยังไม่มีการใช้รักษาโรคในมนุษย์ และยังพบนกนางแอ่นและแมลงวันเป็นพาหะเชื้อดื้อยา หวั่นแพร่กระจายในวงกว้าง
                นักวิจัยอังกฤษรายงานพบผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยาปฎิชีวนะโคลิสตินในจีน ซึ่งปัจจุบันยาดังกล่าวยังไม่ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ แต่มีรายงานว่าโคลิสตินถูกใช้เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตในฟาร์มปศุสัตว์ปีละหลายพันตัน โดยผลการเก็บตัวอย่างเชื้อ E. coli ในฟาร์มไก่และตัวอย่างเนื้อในร้านค้า พบตัวอย่างที่มีเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะคาร์บาเพเนมซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะ last resort อีกชนิดหนึ่งถึงสามในสี่ส่วน และหนึ่งในสี่ส่วนของตัวอย่างนี้ดื้อยาโคลิสตินด้วย
                ยาคาร์บาเพเนม  (carbapenem) และโคลิสติน (colistin) จะถูกนำมาใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อกรณีที่แบคทีเรียดื้อยาทุกชนิดแล้ว และจีนได้เตรียมห้ามใช้ในปศุสัตว์เพื่อเตรียมใช้ยาโคลิสตินในการรักษาทางการแพทย์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ซึ่งทำให้มีข้อวิตกกังวลว่าตัวยาเหล่านี้ที่ประเมินว่ามียอดการใช้ประโยชน์ถึงปีละ 8000 ตันในอุตสาหกรรมปศุสัตว์จะถูกขนส่งมาใช้ประโยชน์ในประเทศอื่นๆและก่อให้เกิดวิกฤติเชื้อดื้อยาได้ในอนาคต และยังพบว่าแมลงวันและนกนางแอ่นที่พบในฟาร์มปศุสัตว์ของจีน เป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ซึ่งเป็นข้อวิตกกังวลว่าจะเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายในวงกว้างได้

 
ที่มา: - สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?