TH EN
A A A

ศรีลังกาลดภาษีนำเข้าข้าวป้องกันขาดตลาด

17 กุมภาพันธ์ 2560   

                ศรีลังกาเรียกประชุมเจ้าของโรงสีและผู้นำเข้าข้าวเพื่อเตรียมรับมือวิกฤติการณ์ขาดแคลนข้าวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยรัฐบาลจะลดภาษีนำเข้าเหลือกิโลกรัมละ 5 รูปีจาก 15 รูปีเพื่อจูงใจผู้ประกอบการนำเข้าข้าวและป้องกันการขาดแคลนข้าวในประเทศ นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดการสต็อกข้าว 100,000 ตันในคลังรัฐบาลให้มีพร้อมใช้งานเมื่อต้องการ
                ราคาข้าวในศรีลังกาเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเกิดภัยแล้งในฤดูเพาะปลูกปีนี้ การลดภาษีนำเข้าจะทำให้อัตราการนำเข้าข้าวเพิ่มสูงขึ้นและราคาข้าวลดต่ำลง ปัจจุบัน ศรีลังกานำเข้าข้าวจากอินเดียและปากีสถานเป็นหลัก ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น ไทย พม่า มีการนำเข้าบ้างแต่เป็นส่วนน้อย

 
ที่มา: colombopage.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?