TH EN
A A A

นักวิทย์จีนเจ๋ง พบกลไกต้านโรคใบไหม้ในข้าว

10 กุมภาพันธ์ 2560   

                นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Sciences) ค้นพบกลไกควบคุมลักษณะต้านทานโรคใบไหม้ของข้าว ปูทางพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทาน-ผลผลิตสูง
                ทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ชุดยีน Pigm ที่มีกลไกควบคุมลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้ในข้าว และพบว่าชุดยีนดังกล่าวควบคุมการสร้างโปรตีน 2 ชนิด ได้แก่ PigmR ซึ่งส่งเสริมการต้านทานโรคใบไหม้แต่ทำให้ผลผลิตลดลง กับโปรตีน PigmS ที่เพิ่มผลผลิตของข้าว แต่ลดความต้านทานโรคดังกล่าว 
                ผลการศึกษาดังกล่าวคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนาพันธุ์พืช โดยเฉพาะการใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรม เพื่อสร้างสายพันธุ์ข้าวที่มีความสมดุลระหว่างความต้านทานโรคใบไหม้ที่ดีและให้ผลผลิตที่สูงไปพร้อมกัน
                อนึ่ง โรคใบไหม้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Magnaporthe oryzae  (Pyricularia oryzae) ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตข้าวทั้งโลกเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าความเสียหายของผลผลิตทั่วโลกในแต่ละปีคิดเป็นข้าวที่บริโภคได้ถึง 85 ล้านคน เฉพาะในจีนคาดว่ามีความเสียหายกว่าปีละ 3 ล้านตัน ซึ่งการควบคุมโดยการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอาหารเป็นอย่างมาก

 
ที่มา: shanghaidaily.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?