TH EN
A A A

ฮังการีเตือนเกษตรกรกักสัตว์ปีกในโรงเรือนลดเสี่ยงหวัดนก

9 กุมภาพันธ์ 2560   

                ทางการฮังการีเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทั่วประเทศกักสัตว์ปีกไว้ภายในโรงเรือนเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไข้หวัดนก หลังจากที่ผ่านมาพบรายงานการระบาดโรคไข้หวัดนก จากไวรัสสายพันธุ์ H5N8 ในสหภาพยุโรปติดต่อกันหลายครั้ง
                จุดประสงค์ในการสั่งกักสัตว์ปีกดังกล่าว เพื่อป้องกันสัตว์ปีกในฟาร์มสัมผัสกับนกตามธรรมชาติซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรค ซึ่งหากไม่สามารถเก็บสัตว์ปีกไว้ในโรงเรือนได้ตลอดเวลาจะต้องมีการควบคุมพื้นที่อย่างเหมาะสมและแจ้งทางการหากพบอาการป่วยของสัตว์ปีกในฟาร์ม
                ทั้งนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดของไข้หวัดนก H5N8 ในสหภาพยุโรปนั้น มีหลายประเทศที่ออกมาตรการห้ามเลี้ยงสัตว์นอกโรงเรือนแล้วเช่น เยอรมนีและสหราชอาณาจักร ซึ่งทำให้กลุ่มผู้ผลิตสัตว์ปีกที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระมีข้อกังวลเกี่ยวกับการแสดงฉลากสินค้า Free-Range Labelling เนื่องจากจะต้องจำกัดพื้นที่เลี้ยงภายในโรงเรือนตามมาตรการข้างต้น

 

ที่มา: Thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?