TH EN
A A A

EU ปกป้องผู้ปลูกกล้วย รับ FTA เอกวาดอร์

9 กุมภาพันธ์ 2560   

                สมาชิกคณะมนตรียุโรป (MEPs) อนุมัติมาตรการนำเข้ากล้วยใหม่ เพื่อช่วยปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในสหภาพยุโรป เพื่อปกป้องจากการแข่งขันกับกล้วยนำเข้าจากเอกวาดอร์ ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยรายใหญ่ที่สุดของโลก หลังจากที่สหภาพยุโรปได้ลงนามความตกลงการค้าเสรี (FTA) ร่วมกับเอกวาดอร์ โคลัมเบีย และเปรู
                ปัจจุบันผลผลิตกล้วยร้อยละ 11 ของความต้องการบริโภคในสหภาพยุโรปมาจากประเทศในสหภาพยุโรปด้วยกัน ได้แก่ สเปน, โปรตุเกส, กรีซ, รวมทั้ง กัวเดอลุป และมาร์ตินิก ที่เป็นเขตอาณานิคมของฝรั่งเศส ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย ทางสหภาพยุโรปจึงมีมาตรการจำกัดการนำเข้ากล้วยจากเอกวาดอร์ โดยจะระงับการนำเข้ากล้วยจากเอกวาดอร์ชั่วคราวได้ หากมีปริมาณนำเข้าเกินกว่าร้อยละ 80 ของโควตารายปี ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนผ่านทางระบบ Early Warning ของสหภาพยุโรป
                ทั้งนี้ มาตรการปกป้องผู้ผลิตดังกล่าวได้ผ่านการลงคะแนนรับรองจาก MEPs แล้ว และจะบังคับใช้ทันทีหลังจากผ่านการรับรองจากสภายุโรป (European Council) นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยุโรปยังกังวลหากสถานการณ์ฝั่งผู้ผลิตในสหภาพยุโรปยังไม่คลี่คลาย จะติดตามสถานการณ์การนำเข้ากล้วยภายในระยะเวลา  2 ปี และอาจขยายเวลาใช้มาตรการ
 

ที่มา: foodnavigator.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?