TH EN
A A A

อุตฯผักออสเตรเลีย ปรับกลยุทธ์เพิ่มการส่งออก

7 กุมภาพันธ์ 2560    615 ครั้ง

                สถาบันวิจัยภาครัฐออสเตรเลียร่วมกับองค์กร AUSVEG ปรับกลยุทธ์ภาคอุตสาหกรรมเกษตรหวังเพิ่มการส่งออกกว่า 315 ล้านดอลลาร์ ในปี 2564
                จากสถิติในปี 2559 ออสเตรเลียมีการส่งออกสินค้าผักถึง 210,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 227 ล้านดอลลาร์ โดยภาคอุตสาหกรรมเกษตรต้องการเพิ่มปริมาณการส่งออกให้ได้ร้อยละ 40 หรือคิดเป็นปริมาณกว่า 310,000 ตัน ภายในระยะเวลา 4 ปี โดยกลยุทธ์ดังกล่าวมุ่งเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการส่งออกแก่เกษตรกร การเพิ่มโอกาสในการติดต่อค้าขายโดยตรงกับต่างประเทศให้กับเกษตรกร และการหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และโอกาสในการร่วมมือเพื่อสร้างสินค้าที่มีคุณภาพ และรูปแบบทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จในการส่งออกในระยะยาวให้แก่ภาคอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร และเกษตรกร
 

ที่มา: ausfoodnews.com.au สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?