TH EN
A A A

สหรัฐอนุญาตแอปเปิ้ล GMO สายพันธุ์ใหม่ ก.พ. 2560

31 มกราคม 2560   

                กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) อนุญาตการปลูกแอปเปิ้ลตัดต่อพันธุกรรม (GMO) สายพันธุ์ใหม่ในเชิงพาณิชย์ หลังประเมินความเสี่ยงและผลกระทบว่า ไม่มีความเสี่ยงต่อสัตว์ เกษตรกรรมอื่นๆ รวมถึงสิ่งแวดล้อม
                แอปเปิ้ลตัดต่อพันธุกรรม (GMO) “Arctic Apples” ผ่านการดัดแปลงสายพันธุ์ไม่ให้ผลิตยีน ที่ทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ Polyphenol Oxidase (PPO) ที่ก่อให้เกิดสีน้ำตาล ทำให้ Arctic Apples เกิดสีน้ำตาลช้ากว่าแอปเปิ้ลทั่วไป และสามารถวางจำหน่ายในรูปแบบแอปเปิ้ลที่สไลซ์เป็นชิ้นเพื่อแบ่งขายได้นานขึ้น ลดต้นทุนการใช้สารป้องกันการเกิดปฏิกริยาออกซิเจน ซึ่งเป็นต้นทุนถึง 35% ของแอปเปิ้ลที่สไลซ์จำหน่ายในสหรัฐ 
                ทั้งนี้แอปเปิ้ล GMO ดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่ระบุฉลากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัดต่อพันธุกรรม โดยผู้บริโภคสามารถสแกน QR Code ที่ติดมากับตัวสินค้าเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ตามแนวทางการติดฉลาก GMO แบบใหม่ของสหรัฐ

 
ที่มา: CNBC สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?