TH EN
A A A

ปากีฯ เจรจาซื้อข้าวพม่าจีทูจี เอื้อประโยชน์สองฝ่าย

19 มกราคม 2560   

                ปากีสถานเตรียมซื้อข้าวเมียนมาร์แบบจีทูจี เพื่ออุดช่องว่างผลผลิตในประเทศ หลังประสบปัญหาภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ฝั่งเมียนมาร์ชี้เป็นโอกาสขยายตลาดเพิ่มจากปัจจุบันที่พึ่งส่งออกจีนกว่าร้อยละ 80
                ปากีสถานเตรียมเจรจานำเข้าข้าวจากเมียนมาร์แบบจีทูจี (G2G; Government to Government หรือการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ) หลังจากผลผลิตในฤดูกาลที่ผ่านมาลดลงจากปัญหาทั้งภัยแล้งและอุทกภัย ทำให้ไม่เพียงพอต่อการขยายตลาดส่งออก และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคภายในประเทศ
                สื่อเมียนมาร์ได้วิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวว่า เป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากเมียนมาร์และปากีสถานมีเป้าหมายตลาดส่งออกข้าวต่างกัน โดยข้าวจากเมียนมาร์ส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปจีนผ่านทางการค้าผ่านแดน ในขณะที่ปากีสถานตั้งเป้าส่งออกข้าวไปยังตะวันออกกลางและแอฟริกา เช่น ซาอุดิอาระเบีย และอาเซอร์ไบจาน เป็นต้น นอกจากนี้เมียนมาร์ยังหวังที่จะขยายตลาดส่งออกอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดส่งออกไปยังจีน ซึ่งปัจจุบันเป็นเป้าหมายหลักของการส่งออกข้าวกว่าร้อยละ 80 ของเมียนมาร์ด้วย
               ปัจจุบันปากีสถานกำลังก้าวเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวที่สำคัญของโลก หลังจากก่อนหน้านี้ตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวในฤดูผลิต 2559-2560 กว่า 4.5 ล้านตัน ไปยังตลาดสำคัญต่างๆ 


ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ, MMBizToday สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?