TH EN
A A A

ออสซี่เตรียมระงับนำเข้ากุ้งดิบชั่วคราวหลังโรคตัวแดงดวงขาวระบาด

6 มกราคม 2560   

                ออสเตรเลียเตรียมระงับนำเข้ากุ้งดิบชั่วคราว มุ่งกำจัดโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งเลี้ยง-กุ้งธรรมชาติ ไทยเตรียมเจรจาปลดล็อกมาตรการหลังติดร่างแห
                เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ออสเตรเลียรายงานพบโรคตัวแดงดวงขาวระบาดเป็นครั้งแรกในฟาร์มกุ้ง 3 แห่ง ของรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลียได้ทำลายกุ้งทั้งหมด และดำเนินการสืบหาสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาและกำจัดการระบาดแล้ว ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมและสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสันนิษฐานสาเหตุของการระบาดมาจากการปนเปื้อนผ่านกุ้งดิบแช่เยือกแข็งที่นำเข้าจากประเทศแถบเอเชีย
                จากสถานการณ์ดังกล่าว ออสเตรเลียจึงเตรียมประกาศมาตรการชั่วคราวเพื่อระงับการนำเข้ากุ้งดิบที่มาจากประเทศที่มีโรคตัวแดงดวงขาว เช่น เวียดนาม จีน มาเลเซีย และไทย โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมประมง เตรียมที่จะเจรจากับออสเตรเลียเพื่อแก้ไขปัญหาและขอยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยโดยเร็วที่สุดแล้ว
                การนำเข้ากุ้งไปยังออสเตรเลียในปัจจุบันกำหนดให้กุ้งดิบต้องถอดหัว ปอกเปลือก และกักกันเพื่อสุ่มตรวจ ณ ด่านนำเข้าที่ระดับความเข้มงวด 100% (สุ่มตรวจทุก Consignment สินค้า) โดยเมื่อปี 2558 ไทยสามารถส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งไปยังออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 955 ล้านบาท และกุ้งต้ม-กุ้งแปรรูปแช่เยือกแข็ง 1,135 ล้านบาท

 
สรุปโดย: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?