TH EN
A A A

เวียดนามเตรียมตั้งกองทุนเงินกู้พัฒนาเกษตรทันสมัย

6 มกราคม 2560   

                เวียดนามเตรียมสนับสนุนเงินกู้กว่า 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 9 หมื่นล้านบาท) ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาด้านการผลิตเกษตรที่ทันสมัย ซึ่งให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์
                ปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจค่อนข้างสูง โดยเฉพาะจากความสำเร็จในการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเวียดนามได้กำหนดแผนสนับสนุนใน 3 ภาคอุตสาหกรรมสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ท่องเที่ยว และการเกษตร ทว่า เม็ดเงินลงทุนในส่วนอุตสาหกรรมเกษตรกลับมีสัดส่วนที่ต่ำกว่าภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด
                ทั้งนี้ แนวทางการให้เงินกู้ภาคการเกษตรของเวียดนามจะดำเนินการผ่านธนาคารเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาภาคการเกษตรที่ทันสมัย โดยเฉพาะในเขตนครโฮจิมินห์ทางตอนใต้ของเวียดนาม


ที่มา: foodsafetynews.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?