TH EN
A A A

เอกชนแนะภาครัฐวิจัยลดต้นทุน พ่วงแปรรูปแข่งเวียดนาม-จีน

21 กันยายน 2550    4821 ครั้ง
               นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม กรรมการสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เปิดเผยว่า ปัญหาการส่งออกปลานิลของไทย คือ ราคาของไทยจะสูงกว่าเวียดนามและจีน ขณะเดียวกันคู่ค้าก็กังวลเรื่องกลิ่นโคลนที่ติดมากับเนื้อปลานิลหากเกษตรกรลี้ยงในบ่อดินแล้วไม่ได้พักปลาในบ่อน้ำสะอาดก่อนส่งออกจำหน่ายทำให้เกิดปัญหาได้ 
 
               นอกจากนี้แม้ว่าปลานิลจะเลี้ยงง่าย  และปัจจุบันกรมประมงได้พัฒนาสายพันธุ์จนได้ปลาที่มีคุณภาพ โตเร็ว และให้เนื้อปลามากขึ้น  แต่ปริมาณการผลิตของไทยอยู่ที่ 490 กิโลกรัมต่อไร่ โดยพื้นที่การเลี้ยงกระจายไปทั่วประเทศ     แต่ 63%ของจังหวัดที่เลี้ยงได้ผลผลิตต่ำกว่าผลผลิตเฉลี่ย  ทำให้ขาดความสม่ำเสมอและแน่นอนของสินค้าส่งออก  สิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการคือ การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพเนื้อปลานิล รวมทั้งการแปรรูปผลผลิต
 
 
ที่มา : แนวหน้า

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?