TH EN
A A A

เกษตรสั่งเข้ม ป้องกันสินค้าปศุสัตว์ลักลอบนำเข้าไทย

22 ธันวาคม 2559   

                ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา หน่วยปฏิบัติการพิเศษปราบปรามผู้กระทำผิด กรมปศุสัตว์ ได้จับกุมและดำเนินคดี ที่เกี่ยวกับสินค้าปศุสัตว์ลักลอบนำเข้า มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท เพื่อหวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และป้องกันโรคระบาด เชื้อโรคที่เป็นอันตรายตลอดจนสารพิษตกค้างที่ปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์ที่อาจเข้ามาภายในประเทศ พร้อมกำหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อโค-กระบือจากต่างประเทศ ได้แก่
     1.การสุ่มตรวจสอบห้อง
     2.การลาดตระเวนหาข่าวบริเวณแนวชายแดน ตลอดจนตั้งจุดตรวจสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์
     3.การทำงานแบบบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง
     4.การจัดชุดทำงานเฉพาะกิจร่วมกับกรมประมงและกรมวิชาการเกษตร เพื่อตรวจสอบสินค้าเกษตร ณ ร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ
               นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ และปรับโครงสร้างการผลิตโคเนื้อภายในประเทศ เพื่อเพิ่มจำนวนโค-กระบือภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ และลดปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์อย่างผิดกฎหมาย.


ที่มา: rakbankerd  สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?