TH EN
A A A

ดันข้าวไทยสู่แดนมังกร

21 พฤศจิกายน 2559   

                เมื่อวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559 ไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารที่มีชื่อเสียงของจีน “China (Shantou) International Food Expo ครั้งที่ 18” ซึ่งเมื่อปี 2558 ไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าวแล้วครั้งหนึ่ง และผู้บริโภคชาวจีนให้การตอบรับข้าวคุณภาพของไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ข้าวอินทรีย์ และข้าว GI (Geographical Indications)
                สำหรับปีนี้ กรมการข้าวได้จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดเพื่อส่งเสริมคุณค่าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย    ซึ่งได้นำข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไปจัดแสดง อาทิ ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวจีนได้ชิมรสชาติข้าวของไทยด้วย
               การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับข้าว ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพพิเศษของไทยกับเมืองซ่านโถว ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าข้าว เกิดการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคภายในงาน  ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก

 

ที่มา : dailynews : สรุปโดย มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?