TH EN
A A A

ลุ้นบราซิลถอนฟ้องไทย สอน.เร่งปรับโครงสร้าง

14 พฤศจิกายน 2559    753 ครั้ง
                สัปดาห์ที่ผ่านมา  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล  ได้เดินทางไปประเทศบราซิลเพื่อชี้แจงกรณีรัฐบาลบราซิลฟ้องร้องไทยต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ที่ระบุว่ารัฐบาลไทยมีการอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลจนกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลโลก ซึ่งจากข้อกล่าวหาดังกล่าวทำให้ไทยต้องเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเพื่อให้บราซิลเห็นความตั้งใจและทำให้ข้อกำหนดของอุตสาหกรรมเกิดความชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งตลาดโลก
                จากผลการหารือเบื้องต้น มีแนวโน้มว่าบราซิลจะไม่นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการไต่สวน หากไทยทำข้อมูลการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างประกอบด้วย การปรับปรุง พรบ. อ้อยและน้ำตาล การเพิ่มผลิตภาพการผลิต การกำหนดต้นทุน มาตรฐานการผลิต การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
                อย่างไรก็ตาม ไทยต้องนำแผนดังกล่าวเสนอต่อ WTO อีกครั้ง ซึ่งหากดำเนินการเรียบร้อยจะสามารถนำโครงสร้างรูปแบบใหม่มาใช้ได้ภายในปี 2560-2561
 
ที่มา : Post To Day : สรุปโดย มกอช. 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?