TH EN
A A A

ไทยตรวจพบเมลามีนในอาหารสัตว์นำเข้าจากเวียดนาม

10 พฤศจิกายน 2559   

                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจพบกรดซัยยานูริก ซึ่งเป็นสารในกลุ่มเมลามีน ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ประเภทเครื่องในปลาหมึกแห้งนำเข้าจากเวียดนาม โดยทำการอายัดและสั่งทำลายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งบริษัทผู้นำเข้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามเพื่อระงับการส่งออกมายังไทย ซึ่งขณะนี้ ได้ขอให้เวียดนามตรวจสอบปัญหาการปนเปื้อนดังกล่าว และหากพบว่ามีการใช้สารเมลามีนจริง ไทยจะขึ้นบัญชีดำบริษัทดังกล่าวทันที
                ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการตรวจสอบสารกลุ่มเมลามีนในอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นำเข้ามายังประเทศไทยโดยตลอด อีกทั้ง มีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับประเทศที่มีประวัติการตรวจพบการลักลอบผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนสารกลุ่มเมลามีน และได้ทำการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงในการปนเปื้อนสารกลุ่มเมลามีน เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารเสริมโปรตีน นมและผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น
                ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดให้สารกลุ่มเมลามีน เป็นวัตถุต้องห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
                อนึ่ง สารกลุ่มเมลามีนเป็นสารเคมีในที่ใช้ในการผลิตพลาสติก กาว ไวท์บอร์ด สีย้อมในหมึก ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ซึ่งสารดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายทั้งในคนและในสัตว์ เช่น กรณี สัตว์ได้รับสารชนิดนี้เข้าไปจะส่งผลให้สัตว์ป่วยตายได้

 
ที่มา : thairath  สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?