TH EN
A A A

แคนาดาเดินหน้าผลิตโปรตีนนมลดการนำเข้า

10 พฤศจิกายน 2559   

                ภาคอุตสาหกรรมนมในแคนาดา เร่งเพิ่มกำลังการผลิตโปรตีนนมที่ใช้สำหรับการผลิตชีส และลดการนำเข้าลงจากสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้กลุ่มสหกรณ์นมในแคนาดา เช่น Gay Lea Foods Cooperrative ได้เตรียมวางแผนการลงทุนเพื่อผลิตโปรตีนนม ในขณะที่กลุ่มสหกรณ์ Agropur หยุดการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2560 
                ปัจจัยกระตุ้นสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นผลจากการจัดทำความตกลงเรื่องราคานมที่กลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตและแปรรูปนมในแคนาดาเห็นชอบร่วมกัน ในเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งอนุญาตให้ผู้ผลิตและแปรรูปนมในแคนาดาสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นมจากเกษตรกรได้ในราคาที่ต่ำที่สุดของราคาระหว่างประเทศ โดยความตกลงดังกล่าวได้สร้างแรงจูงใจสำหรับภาคอุตสาหกรรมในแคนาดาในการผลิตโปรตีนนมมากขึ้นและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมนมรายใหญ่ของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และยุโรป ต่างมีความเห็นว่าความตกลงดังกล่าวไม่เป็นธรรมและอาจละเมิดกฎการแข่งขันทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) ได้
                อนึ่ง ความตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่ากลุ่มเกษตรกรจะลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ แต่โครงการชั่วคราวได้เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว

 
ที่มา: Reuter.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?