TH EN
A A A

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้ออกเครื่องหมายรับรองสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร

8 พฤศจิกายน 2559   
                ตามที่ มกอช. ได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการ/หน่วยงานผู้ผลิต และหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรและอาหารที่จะส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ให้ขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดของสาธารณรัฐเกาหลีนั้น
                มกอช. ได้จัดทำขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
                1. การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารบนเว็บไซต์ของกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS)
 
เข้าเว็บไซต์ 
https://impfood.mfds.go.kr/
 

 
หมายเหตุ: หากเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น สินค้าประมงสดหรือแปรรูปอย่างง่าย และสินค้าปศุสัตว์ ต้องทำการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรับผิดชอบของรัฐบาลไทยก่อน (กรมประมง กรมปศุสัตว์) แล้วจึงค่อยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของ MFDS
 
 
                2. การขึ้นทะเบียนผู้ออกเครื่องหมายรับรองบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตรและอาหาร
 

หน่วยงานที่ต้องขึ้นทะเบียน : หน่วยงานที่รับรองระบบการผลิตและออกเครื่องหมายรับรองให้กับสินค้านั้น โดยปรากฏเครื่องหมาย (Logo Mark ต่างๆ) บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตรและอาหารที่จะส่งไปสาธารณรัฐเกาหลี เช่น HACCP, GMP, HALAL เป็นต้น

 
การลงทะเบียน : 
 
กรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
ดูรายละเอียดที่
http://www.mfds.go.kr/eng/eng/index.do?nMenuCode=120&page=1&mode=view&boardSeq=70090
)


ส่งไปที่
     
dhjeon@korea.kr
(สำหรับสินค้าอาหาร)
               
ga1971@korea.kr
(สำหรับสินค้าปศุสัตว์) 
 
              หากเป็นสินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของสินค้าปศุสัตว์ เช่น อาหารพร้อมทานที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ให้ส่งเอกสารไปที่ส่วนของสินค้าอาหาร โดยในใบสมัครให้เขียนประเภททั้ง Food และ Livestock products (ทั้งนี้ หากท่านไม่แน่ใจว่าสินค้าจัดอยู่ในหมวดใด ให้ส่งใบสมัครและเอกสารไปทั้งฝ่ายสินค้าอาหารและสินค้าปศุสัตว์)

 
การบังคับใช้กฎหมาย : สาธารณรัฐเกาหลีจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 
ผลกระทบ :  หากผู้ออกเครื่องหมายรับรองที่ปรากฎบนบรรจุภัณฑ์ไม่ทำการลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด สินค้าของผู้ผลิตอาจจะไม่สามารถนำเข้าสาธารณรัฐเกาหลีได้
 
หมายเหตุ:  ขอให้ผู้ผลิตเร่งประสานกับหน่วยงาน/บริษัทที่ออกเครื่องหมายรับรองให้กับสินค้าของท่าน ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการนำเข้า
 
 
ที่มา: มกอช. (08/11/59)
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?