TH EN
A A A

EU ออกกฎรับรองเพื่อส่งออก Organic

4 พฤศจิกายน 2559   

                เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1842 ว่าด้วยการขอใบรับรองการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-certification) เพิ่มเติมจาก Regulation (EC) No 1235/2008 ซึ่งเดิมกำหนดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่นำเข้าจากประเทศที่สามต้องมี “ใบรับรองการตรวจสอบ (Certificate of inspection : COI)” ที่ออกโดยหน่วยงานรับรองของรัฐ (Control Authority) หรือหน่วยรับรองของเอกชน (Control bodies) แต่จากรายงานของหน่วยตรวจราชการยุโรป เมื่อปี 2555 ระบุว่าระบบดังกล่าว ยังมีข้อบกพร่อง เนื่องจากแนวทางปฎิบัติของประเทศที่สามมีความแตกต่างกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและระหว่างประเทศยังไม่เพียงพอ
                ดังนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรให้นำ (e-certification) มาใช้ นั่นคือข้อมูลต่างๆ ที่ระบุใน COI จะถูกป้อนเข้า “ระบบติดตามการเดินทางของอาหารของ EU หรือ Trade Control & Expert System (TRACES)” เพื่ออำนวยความสะดวกให้การค้ามีความคล่องตัวมากขึ้น
                อนึ่ง กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 และมีระยะเวลาปรับเปลี่ยน 6 เดือน

 
ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป  สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?