TH EN
A A A

EU ห้ามใช้สาร Tricyclazole เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (Plant Protection Product: PPPs)

2 พฤศจิกายน 2559   

                สหภาพยุโรปออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1826 ว่าด้วยการไม่อนุญาตสาร Tricyclazole เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (Plant Protection Product: PPPs) เนื่องจากพบว่าสารดังกล่าวมีโอกาสเกิดความเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรมและเป็นสารก่อมะเร็งต่อผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการ คนงาน ผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงที่มีการใช้สาร และผู้บริโภค เป็นต้น นอกจากนี้ยังขาดข้อมูลผลการวิจัยในเรื่องความปลอดภัย รวมถึงปฏิกิริยาความเสี่ยงต่างๆ ไม่ครบ
                กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลปรับใช้ 20 วันหลังจากที่ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R182&from=EN  

 
ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?