TH EN
A A A

สินค้าเกษตรส่งออกของ EU เดือนสิงหาคมพุ่ง

31 ตุลาคม 2559   

                สหภาพยุโรป (EU) รายงานมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม  2559  สูงถึง 10.6 พันล้านยูโร (ประมาณ 4 แสนล้านบาท) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกมากกว่าเดือนสิงหาคม 2558 โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นถึง 221 ล้านยูโร และจีนเพิ่มขึ้น 106 ล้านยูโร
                ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์การส่งออกของสหภาพยุโรปในปีที่ผ่านมา มูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปยังประเทศในเขตอาเซียน เช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างน้อยประเทศละ  50 ล้านยูโร ในส่วนของการส่งออกสุกร เพิ่มขึ้นถึง 1.2 พันล้านยูโร (ร้อยละ 31) และนมผงสำหรับทารก มีการปรับตัวที่ดีขึ้น มีเพียงนมผงและหนังดิบที่ยังไม่ผ่านการฟอกเท่านั้น ที่มีปริมาณการส่งออกลดลง
                อนึ่ง สินค้าเกษตรที่นำเข้าจากประเทศที่สามมายัง EU มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากไอวอรี่โคสต์  (ร้อยละ 21) อาร์เจนตินา (ร้อยละ 7) เปรู (ร้อยละ 14) และออสเตรเลีย (ร้อยละ 12)

 
ที่มา: The Poultry Site สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?